Vedtægter

Vedtægter for Håndboldklubben Give Fremad af 2001

§ 1.
Foreningens navn er Håndboldklubben Give Fremad af 2001. Foreningen er stiftet d. 19.06.2001. Foreningen har hjemsted i Give, Vejle kommune.

§ 2. 
Foreningens formål er gennem håndbold og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.
Foreningen er tilsluttet DHF, JHF og DGI. Foreningen kan deltage i holdfællesskaber under andre navne.

§ 4. 
Foreningen kan udbygges med en eventuel overbygning for elitehåndbold, der også kan indgå i et samarbejde med andre klubber. Denne eventuelle overbygning skal have egen økonomi og bestyrelse og skal være repræsenteret med mindst 1 bestyrelsesmedlem fra HK Give Fremad af 2001.

§ 5. 

 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne når de vedkender sig nærværende vedtægter.
 2. Man bliver medlem af foreningen når kontingent er indbetalt.
 3. Alle nye medlemmer modtager samtidig med ønsket om indmelding en kopi af foreningens vedtægter, der udsendes sammen med indbetalingskort.
 4. Den til en hver tid siddende bestyrelse kan udelukke et medlem, når det måtte skønnes, at medlemmet ikke har efterlevet kravene omkring sømmelig optræden i klubben.
 5. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. For fastholdelse af udelukkelsen kræves 2/3 del af stemmerne.
 6. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen. Ved kontingent restance kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere et medlem. Udmeldelse af foreningen skal ske til kassereren. Et medlem, der udmelder sig af foreningen, kan ikke få udleveret spillercertifikat, førend en eventuel kontingent restance er indbetalt til foreningen.

§ 6.

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.
 2. Bestyrelsen skal være på mindst 5 personer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv og fordeler opgaverne iblandt sig.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Derudover konstitueres bestyrelsesmedlemmer, der varetager ansvarsområderne, seniorudvalg, Eliteudvalg, ungdomsudvalg og aktivitetsudvalg.
 4. Bestyrelsen fastsætter selv det nødvendige antal møder pr. år.
 5. Alle valg gælder for en periode af 2 år og bestyrelsesmedlemmerne er på valg skiftevis med 3 (ulige år) det ene år og 2. det andet år.
 6. Ud over bestyrelsen skal der ved hver generalforsamling vælges en suppleant for bestyrelsen.
 7. Ved hver generalforsamling skal der ligeledes vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
 8. Stemmeret ved generalforsamlingen har et hvert medlem, der er fyldt 16 år og forældre eller værger for medlemmer under 16 år, og som ikke er i kontingent restance. Der kan højest afgives én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 9. Til bestyrelsen kan kun vælges personer, der er fyldt 16 år og deltager aktivt i foreningens formål.

§ 7. 

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelser over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.
 3. Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens eventuelle formue eller udbytte af nogen art.§08
 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i maj måned.
 2. Generalforsamlingen indkaldes gennem annonce i lokal dags- eller ugepresse med mindst 14 dages varsel.
 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen); dog kræves der til evt. udelukkelse af et medlem samt til eventuelle vedtægtsændringer 2/3 del af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Såfremt blot et medlem begærer det, skal afstemningerne foretages ved skriftlig afstemning.
 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 9.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende punktet:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleant for bestyrelsen (hvert år)
 7. Valg af revisorer (hvert år)
 8. Valg af revisorsuppleant (hvert år)
 9. Eventuelt

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ del af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget af bestyrelsen. Og denne skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11. 
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den til hver tid siddende bestyrelse.

§ 12.
Foreningens regnskabsår går fra den 1. april til 31. marts. Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab til gennemsyn.

§ 13. 

 1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 del af deltagende stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (Indkaldelse se §08).
 2. Ophører foreningen med at eksistere tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Give og Omegn, Vejle kommune.
 3. Foreningen har mulighed for at indgå i en sammenlægning med andre lignende foreninger, hvis dette måtte ses som en fordel for håndboldsporten i Give og Omegn. Foreningen kan kun indgå i en sådan sammenlægning, når de deltagende stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (almindelig flertalsafstemning).

Nærværende vedtægter er ændret på generalforsamling d. 21.05.2014